Κατηγορίες ασφαλτικού σκυροδέματος

ΑΣ 12,5

ΑΣ 20

ΑΣ 31,5

 

Πιστοποιημένη σύνθεση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13108-1:2006 & AC:2008

 

Κοινοποιημένος οργανισμός: 0654 (TUV Ελλας Α.Ε.)