ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ

Προϊόντα: Κράσπεδα κήπου & πεζοδρομίου

 

Διαστάσεις:
Κράσπεδα πεζοδρομίου 15 x 100 x 30 cm

Κράσπεδα κήπου 8 x 100 x 25 cm

 

Σύμφωνα με τους κανόνες ΕΛΟΤ ΕΝ1338:2003 & AC 2006
Πληρούν τις απαιτήσεις για τη σήμανση CE σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ του προαναφερθέντος προτύπου